EU:s System för handel med utsläppsrätter

EU:s politik för att motverka klimatförändringarna och nå ett mål om nollutsläpp senast 2025 omfattar flera åtgärder. En viktig del av konceptet är ETS ( systemet för handel med utsläppsrätter).

ETS är ett system med tak och handel där en gräns (taket) sätts för rätten att släppa ut specificerade föroreningar över ett geografiskt område och ålägger företag att hålla en utläppsrätt för  varje ton co2 eller andra kolgaser som de släpper ut. Med ETS -systemet kommer EU att minska utsläppen av växthusgaser som koldioxid (co2) från elproduktion och industi (tillverkning och transport).

Implementering i sjöfartsbranschen

Europeiska unionen utvidgar användningen av ETS till att omfatta sjöfartsindustrin (som står för ca 3 % av det totala koldioxidutsläppen från mänsklig verksamhet) från och med den 1 Januari 2024.

Fartygsoperatörer kommer att behöva säkra EUA (European Union Allowance) för 40 % av sina utsläpp 2024, för 70 % av sina utsläpp 2025 och från och med 2026 för 100 % av sina utsläpp.

Intäkterna från försäljningen av utsläppsrätter kommer att användas för EU:s gröna fond.

TT-Line kommer därför att ta ut en ETS-avgift på alla fraktenheter för att täcka de extra kostnaderna för att köpa Europeiska unionens utsläppsrätter (EUA).